Νόμος 3699/2008 για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Νόμος 3699/2008 για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

εδώ ο νόμος σε μορφή pdf

1. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο
των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μα−
θητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευ−
τικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες. Η πολιτεία δεσμεύεται να κατοχυρώνει και
να αναβαθμίζει διαρκώς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα
της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο
μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας
και να μεριμνά για την παροχή δωρεάν δημόσιας ειδικής
αγωγής και εκπαίδευσης στους αναπήρους όλων των
ηλικιών και για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές
βαθμίδες. Δεσμεύεται επίσης να διασφαλίζει σε όλους
τους πολίτες με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, ίσες ευκαιρίες για πλήρη συμ−
μετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη δι−
αβίωση, οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία, με πλήρη
κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στη μόρφωση και
στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη.
Η πολιτεία αλλά και όλες οι υπηρεσίες και οι λει−
τουργοί του Κράτους οφείλουν να αναγνωρίζουν την
αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και
ως ένα σύνθετο κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο και
σε κάθε περίπτωση να αποτρέπουν τον υποβιβασμό των
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στη συμμετοχή
ή στη συνεισφορά τους στην κοινωνική ζωή.
2. Όπου στη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «ειδική
αγωγή» αντικαθίσταται με τον όρο «ειδική αγωγή και
εκπαίδευση».
3. Ως «διάγνωση» κατά τις διατάξεις του παρόντος
νόμου νοείται η εκπαιδευτική αξιολόγηση με σκοπό τη
συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων που θα βοηθή−
σουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών
προγραμμάτων – παρεμβάσεων.
4. Όλες οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου αναφέρονται
σε άτομα με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες ή σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εκτός
εάν στο κείμενο του νόμου ορίζεται διαφορετικά.
5. Διαφορική διάγνωση ή διαφοροδιάγνωση είναι η
διαγνωστική διαδικασία μέσω της οποίας αποκλείονται
παθήσεις με παρόμοια συμπτώματα ώστε να καταλήξου−
με στην επικρατέστερη διάγνωση. Η διαφορική διάγνω−
ση αποτελεί μέρος της διεπιστημονικής αξιολόγησης
με σκοπό τη συγκέντρωση των αναγκαίων δεδομένων
για το σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων εκπαι−
δευτικών προγραμμάτων και την παροχή κατάλληλων
υποστηρικτικών δομών και υπηρεσιών.