Επιστημονική Βιβλιογραφία

επιμέλεια: dyslexiashop.gr
Αναστασίου Δημήτρης: ΔΥΣΛΕΞΙΑ-Θεωρία και Έρευνα- Όψεις Πρακτικής. Αθήνα,1998.
Καραντζής Ιωάννης, Τσαγγάρης Γεώργιος: Διαγνωστική Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών στο Δημοτικό Σχολείο (Μαθηματικά). Πάτρα, 2003(ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006).
Μπαλή Αικατερίνη-Μαρία: Η δυσλεξία ως μαθησιακό πρόβλημα-Αξιολόγηση δυσλεκτικών μαθητών. Ημερίδα με θέμα: «Αξιολόγηση του μαθητή», που διοργάνωσε τοΤμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης Δ. Ε. Πελοποννήσου σε συ-
νεργασία με το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Αρκαδίας. (Τρίπολη, 2009).
Πόρποδας Δ. Κωνσταντίνος: Διαγνωστική Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών στο Δημοτικό Σχολείο (Ανάγνωση, Ορθογραφία, Δυσλεξία). Πάτρα,2003 (ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006).
Στάθης Χρ. Φώτιος: Κοντά στο παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αθήνα, 2001.
Τανός Γ. Χρίστος: Πιθανές συνέπειες της άγνοιας των γονέων και των εκπαιδευτικών σχετικά με τη δυσλεξία του μαθητή. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών θεμάτων, τ. 8, Αθήνα, 2003.
Φ. 252/38161/B6/3−4−2009. Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας.
Βιβλιογραφία
Aslanidou, G., Pavlidis, G.Th. & Christidis, D. (2005) “Psycho-Social Differences Between Age Matched Dyslexic and Children With Mild Mental Retardation” Poster presented at the 27th Colloquium of the International School Psychology Association, Athens, July 13-17

Aslanidou, G., Pavlidis, G.Th. & Christidis, D. (2005) “Psycho-Social Differences Between Age Matched Dyslexic and Children With Mild Mental Retardation” Poster presented at the 3rd International Multilingualism Conference on Dyslexia, Cyprus, 14-16 July
Bakirtzis, K. (2005) “The Quantitative and Qualitative Differences in the Reading Ability Between Pupils with Mild Mental Retardation and Age Matched Normal Pupils” Unpublished M.Phil. Thesis, Brunel University, England
Bakker, D.J. & Licht, R. (1986). ‘Learning to Read: Changing Horses in Mid-Stream’. In: Pavlidis, G.Th. & Fisher, D.F. (Eds.), ‘Dyslexia: Its Neuropsychology and Treatment’. Chichester, J. Wiley & Sons.
Conners, C.K. (1990) ‘Dyslexia and the Neurophysiology of Attention’. In: Pavlidis, G.Th. (ed) “Perspectives on Dyslexia: Volume I. Neurology, Neuropsychology and Genetics”. Chichester, J. Wiley & Sons.
Critchley, M. (1981) ‘Dyslexia: An overview’. In: Pavlidis, G.Th. & Miles, T.R. (Eds.), ‘Dyslexia Research and its Applications to Education’. Chichester, J. Wiley & Sons.
Deligiannidou, C. (2004) “Gender Differences in Spelling Errors Between Greek Male and Female Dyslexics (with or without attention deficit hyperactivity disorder)” Unpublished M.Phil. Thesis, Brunel University, England
Deligiannidou, C., & Pavlidis, G. Th. (2005) “Gender Differences in Spelling Errors Between Greek Dyslexics” Poster presented at the 27th Colloquium of the International School Psychology Association, Athens, July 13-17
Deligiannidou, C., & Pavlidis, G. Th. (2005) “Gender Differences in Spelling Errors Between Greek Dyslexics” Poster presented at the 3rd International Multilingualism Conference on Dyslexia, Cyprus, 14-16 July
Dodgen, C.E., & Pavlidis, G.Th. (1990). ‘Sequential, Timing, Rhythmic and Eye Movement Problems in Dyslexics’. In: Pavlidis, G.Th. (ed) “Perspectives on Dyslexia: Volume I. Neurology, Neuropsychology and Genetics”. Chichester, J. Wiley & Sons
Galaburda, A.M. (1986) ‘Animal Studies and the Neurology of Developmental Dyslexia’ In: Pavlidis, G.Th. & Fisher. D. (eds). (1986) ‘Dyslexia: Neuropsychology & Treatment’. Chichester, J. Wiley & Sons
Geschwind, N. (1986) ‘Dyslexia, Cerebral Dominance, Autoimmunity, and Sex Hormones’. In: Pavlidis, G.Th. & Fisher. D. (eds). (1986) ‘Dyslexia: Neuropsychology & Treatment’. Chichester, J. Wiley & Sons
Giannouli, V. & Pavlidis, G. Th. (2005) “Spelling Errors Accurately Differentiate Greek from English Speaking Dyslexics: Implications for the Causes and Treatment of Dyslexia” Paper presented at the 27th Colloquium of the International School Psychology Association, Athens, July 13-17
Goula M. (2001) ‘Quantitative and qualitative spelling error and other differences between dyslexics and mildly mentally retarded children in Greece’. Unpublished M.Phil. Thesis, Brunel University, England
Goula, M. & Pavlidis, G. Th. (2004) “The Impact of Parental SES in LD Dyslexic Children’s Psycho-Educational Profile” Poster presented at the 5th World Congress on Dyslexia, Thessaloniki, 23-27 August
Goula, M. & Pavlidis, G. Th. (2005) “The Impact of Parental SES in LD Dyslexic Children’s Psycho-Educational Profile” Poster presented at the 27th Colloquium of the International School Psychology Association, Athens, July 13-17
Hatzifilippidou, D. & Pavlidis, G.Th. (2004) “The effectiveness of the Pavlidis multimedia method on the reading performance of Greek dyslexic and LD pupils”. Poster presented at the 5th World Congress on Dyslexia, Thessaloniki, 23-27 August
Hatzifilippidou, D. & Pavlidis, G.Th. (2005) “The effectiveness of the Pavlidis multimedia method on the reading performance of Greek dyslexic and LD pupils”. Poster presented at the 3rd International Multilingualism Conference on Dyslexia, Cyprus, 14-16 July
Hatzifilippidou, D., Pavlidis, G.Th. & Evans, R. (2005) “The Effectiveness of the Pavlidis Multimedia Method on the Reading Performance of Greek Dyslexics & LD Pupils” Poster presented at the 27th Colloquium of the International School Psychology Association, Athens, July 13-17
Jost, J. (1997) ‘The prognosis of learning disabilities via the Pavlidis Test (Ophthalmokinesis) in Czechia’. Paper presented at the 4th World Congress on Dyslexia, Chalkidiki, Greece, 23-26 September
Katana, V. (2001) ‘Investigation into the effectiveness of Pavlidis Multimedia Method (PMM) on the Spelling Remediation of Dyslexic – LD Pupils’. Unpublished M.Phil. Thesis, Brunel University, England
Κατανά, Β. & Παυλίδης, Γ.Θ. (2003) “Μέθοδος Αντιμετώπισης Πολυμέσων Παυλίδη: Βελτιώνει Σημαντικά την Ορθογραφία των Δυσλεξικών’ Εργασία που παρουσιάστηκε στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ρόδος, 21-24 Μαΐου
Katana, V. & Pavlidis, G. Th. (2004) “Personalised Multimedia Method Significantly Improves the Spelling of Greek Dyslexics -‘Pavlidis Multimedia Method’ Paper presented at the 5th World Congress on Dyslexia, Thessaloniki, 23-27 August
Katana, V. & Pavlidis, G. Th. (2005) “How effective is the Pavlidis Multimedia Method for the Treatment of Greek Dyslexic’s Spelling”. Poster presented at the 3rd International Multilingualism Conference on Dyslexia, Cyprus, 14-16 July
Katana, V. & Pavlidis, G. Th. (2005) “The High Effectiveness of the Pavlidis Multimedia Method for the Treatment of Greek Dyslexic’s Spelling” Poster presented at the 27th Colloquium of the International School Psychology Association, Athens, July 13-17
Lynch, L., Pavlidis, G.Th., Jackson, Α. & Evans, R. (1997) “Formative Evaluation of a Multimedia System for Improving Childrens’ Spelling Skills”. Paper presented at the 4th World Congress on Dyslexia, Chalkidiki, Greece, 23-26 September
Pavlidis, G. Th. (1981) ‘Do eye movements hold the key to dyslexia?’ Neuropsychologia, 19, 57-64
Pavlidis G. Th. & Miles T.R. (eds.) (1981) ‘Dyslexia Research and its Applications to Education’. Chichester: J. Wiley & Sons
Pavlidis G.Th. (1981) ‘Sequencing, eye movements and the early objective diagnosis of dyslexia’. In: Pavlidis G.Th., Miles TR, (eds). ‘Dyslexia Research and its Applications to Education’. Chichester: J. Wiley, 99-163.
Pavlidis, G.Th. (1985). ‘Eye movements in dyslexics: Their diagnostic significance’. Journal of Learning Disabilities, 18(1), 42-50.
Pavlidis, G.Th. & Fisher. D. (eds). (1986) ‘Dyslexia: Neuropsychology & Treatment’. Chichester, J. Wiley & Sons
Pavlidis, G.Th. (1986). ‘The Role of Eye Movements in the Diagnosis of Dyslexia’. In Pavlidis, G.Th. & Fisher, D.F. (Eds.), ‘Dyslexia: Its Neuropsychology and Treatment’. Chichester, J. Wiley & Sons
Bakker, D., The Effects of Hemisphere-Specific Stimulation on Reading Performance of Reading-Disabled Boys, Paper presented at 31st Annual Conference of the Orton Society, Boston, 1980.
Bogyo, L. C., Minor Hernisphere Reading- or: Reading in Deep Dyslexia: It’s All Right, unpublished doctoral dissertation, University of Pennsylvania, 1979.
Child Neuropsychology, Volume 1, Ed., J. Orbzut and G. Hynd, Academic Press,1986.
Condon, William, Asynchrony, Omni, December, 1982, and personal communication.
de Lacoste-Utamsing, C., and Holloway, R., Sexual Dimorphism in the Human Corpus Callosum, Science, Vol 216, 1982.
Dennis, M., Impaired Sensory and Motor Differentiation with CC Agenesis: A Lack of Callosal Inhibition during Ontogeny? Neuropsychologia, vol 14 p. 455-469, 1976.
Doidge, Norman, The Brain that Changes Itself, Viking, 2007
Duffy, F., Denkla, M., Bartels, P., and Sandini, G., Dyslexia: Regional Differences in Brain Electrical Activity by Topographic Mapping, Annals of Neurology, vol 7 #5, 1980
Ettlinger, G., Blakemore, C. B., Milner, A. D., and Milner J., Agenesis of the Corpus Callosum: A behavioral Investigation, Brain, vol 75, 1972.
Ferriss, G. S., and Dorsen, M., Agenesis of the Corpus Callosum: Neuropsychological Studies, Cortex, vol2, #2, 1975.
Gazzaniga, M. S., Cognitive and Neurologic Aspects of Hemispheric Disconnection in the Human Brain, Discussions in Neurosciences, vol 4, #4, FESN, 1978.
Gazzaniga, M., Consistency and Diversity in Brain Organization, Annals of the New York Academy of Sciences, vol 299, Ps 415-424, 1977.
Gladstone, M., and Best, C. T., Developmental Dyslexia: The Potential Role of Interhemispheric Collaboration in Reading Acquisition, Hemispheric Function and Collaboration in the Child, Ed., Catherine Best, Academic Press 1983.
Gross, K., Rothenberg, S., Schottenfield, S., and Drake, C., Duration Thresholds for Letter Identification in Left and Right Visual Fields for Normal and Reading-Disabled Children, Neuropsvchologia, vol 6, 1978.
Gross-Glenn, K., and Rothenberg, S., Evidence for Deficit in Interhemispheric Transfer of Information in Dyslexic Boys, International Journal of Neuroscience, vol 24, 1984.
Haggerty, R., and Stamm, J. S., Dichotic Auditory Fusion Levels in Children with Learning-Disabilities, Neuropsychologia, vol 16, 3, 1978.
Harris, A. J., Lateral Dominance and Reading Disability, Journal of Learning Disabilities, vol 12, #5 1979.
Horowitz, B., Rumsey, J.M. and Donohue, B.C., Functional Connectivity of the Angular Gyrus in Normal Reading and Dyslexia, Proceedings of the National Academy of Sciences, vol 95, July 21, 1998
Hynd, G.W. et al., Dyslexia and Corpus Callosum Morphology, Archives of Neurology, vol 52, Jan., 1995
Language Functions and Brain Organization, Ed. Sidney Segalowitz, Academic Press, 1983.

Lehmann, H.J., and Lampe, H., Observations on the Interhemispheric Transmission of Information in 9 Patients with Corpus Callosum Defect, Euro. Neurol. 4: 129-147, 1970.

Leslie, S. C., Davidson, R.J., and Batey, O.B., Purdue Pegboard Performance of Disabled and Normal Readers: Unimanual vs Bimanual Differences, Brain and Language, Vol 24, 2, 1985.

Levy, Jerre, Human Cognition and Lateralization of Cerebral Function, Trends in Neurosciences, 1979.

Levy, Jerre, Interhemispheric Collaboration: Single-Mindedness in the Asymmetric Brain, Hemispheric Function and Collaboration in the Child, Ed., Catherine Best, Academic Press, 1985.

Miller, B., and Taylor, L., Lateralized Suppression of Dichotically Presented Digits after Commissural Section in Man, Science, vol 162, 1968.

Moore, LH et al. Callosal transfer of finger localization in phonologically dyslexic adults. Cortex, 1996, June; 32(2):311-22.

Ojemann, G., and Mateer, C., Human Language Cortex: Localization of Memory, Syntax, and Sequential Motor-Phoneme Identification Systems, Science, vol 205, 1979.

Orbzut, J. E., Orbzut, A., Hynd, G., and Pirozzolo, F. J., Effect of Directed Attention on Cerebral Asymmetries in Normal and Learning-Disabled Children, Developmental Psychology, vol 17, 1, 1981.

Pavlidis, G., Eye Movement Differences Between Dyslexics, Normal and Retarded Readers While Sequentially Fixating Digits, American Journal of Optometry and Physiological Optics, vol 62, 12, 1985.

Phillips, C. P., Representation of the Two Ears in the Auditory Cortex: A Re-examination, International Journal of neuroscience, vol 16, 1982.

Pugh, K.R., Shaywitz, B. A. et al., Auditory Selective Attention: an fMRI Investigation, Neuroimage, Dec., 1996, 159-173.

Saffran, E. M., Bogyo, L. D., Schwartz, M. F., and Marin, 0., Does Deep Dyslexia Reflect Right Hemisphere Reading? Deep Dyslexia, eds., Coltheart, Patterson and Marshall, Routledge and Kegan Paul. 1980.

Salamy, A., Commissural Transmission: Maturational Changes in Humans, Science, vol 200 1978.

Shaywitz, S.E., Shaywitz, B.A., Pugh, K.R., et al., Functional Disruption in the Organization of the Brain for Reading in Dyslexia, Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America, vol 95, pp 2636-2641, March, 1998.

Stein, J. and Fowler, S., Visual Dyslexia, Trends in Neurosciences, vol 4, 4, 1981.

Sugishita, M., Mental Association of the Minor Hemisphere of a Commissurotomy Patient, Neuropsychologia, vol 16, 2, 1978.

van den Honert, D., A Neurological Technique for Training Dyslectics, Journal of Learning-Disabilities, vol 10, 1977.

van den Honert, D., correspondence, The New England Journal of Medicine, vol 317 #27, p 1738.m

van den Honert, D., Enhanced Lateralization as a Teaching Device, Dyslexia, vol 1, #2 p 126 1995.

von Plessen, Kirstin, et al, Less Developed Corpus Callosum in Dyslexic Subjects– a Structural MRI Study, Neuropsychologia 40, (2002), 1035-1044.

Pavlidis, G.Th. (1987). ‘Reading without eye movements: Dyslexics read fast and comprehend as well as normal readers’. Paper presented at the 3rd World Congress on Dyslexia, Crete, Greece, June.

Pavlidis, G.Th. (1990) (ed) “Perspectives on Dyslexia: Volume I. Neurology, Neuropsychology and Genetics”. Chichester, J. Wiley & Sons

Pavlidis, G.Th. (1990) (ed) “Perspectives on Dyslexia: Volume II. Cognition, Language and Treatment”. Chichester, J. Wiley & Sons

Pavlidis G.Th. (1990) ‘Relating Ophthalmo-Kinesis to Dyslexia: A Promise for Early Diagnosis’. In: Pavlidis G.Th. (ed). “Perspectives on Dyslexia: Volume I. Neurology, Neuropsychology and Genetics”. Chichester: J. Wiley & Sons.

Pavlidis, G.Th. (2004) “ Dyslexia in Perspective and Prospective”. Keynote presentation at the 5th World Congress on Dyslexia, Thessaloniki, Greece, 23-27 August

Pavlidis, G.Th. (2005) “Prognosis and Diagnosis of Dyslexia & ADHD Internationally: From the Controversial Subjectivity to the Biological Objectivity” Keynote presentation at the 3rd Internatinal Conference on Multilingualism and Dyslexia, Cyprus, July 14-16

Pavlidis, G.Th. (2005) ‘Dyslexia & ADHD: From the Biological Prognosis and Diagnosis to the Effective Individualised Treatment’ Paper presented at the 27th Colloquium of the International School Psychology Association, Athens, July 13-17

Pavlidis, G.Th. (2005) “Dyslexia and ADHD in perspective and prospective” Paper presented at the 27th Colloquium of the International School Psychology Association, Athens, July 13-17

Παυλίδης Γ.Θ. (2006) ‘Δυσλεξία, Μαθησιακές Δυσκολίες – Τεστ & Μέθοδος Παυλίδη: Η Υπεροχή της Διαφορετικότητας’. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (υπό έκδοση)

Pavlidis, G.Th. & Giannouli, V. (2003) ‘Spelling Errors Accurately Differentiate USA-English Speakers from Greek Dyslexics: Ιmplications for Causality and Treatment’. In: Joshi, R.M., Leong, C.K & Kaczmarek, L.J.. (eds) ‘Literacy Acquisition: The Role of Phonology, Morphology and Orthography’. Washington, IOS Press.

Pavlidis, G.Th. & Giannouli, V. (2005) ‘Spelling Errors Accurately Differentiate USA-English Speakers from Greek Dyslexics: Ιmplications for Causality and Treatment’. Paper presented at the 3rd International Multilingualism Conference on Dyslexia, Cyprus, 14 -16 July

Pavlidis, G.Th. & Goula, M. (2004) “Ποσοτικές και Ποιοτικές Διαφορές στα είδη των Ορθογραφικών Λαθών Μεταξύ Δυσλεξικών & Παιδιών με Ελαφρά Νοητική Καθυστέρηση” Poster presented at the 5th World Congress on Dyslexia, Thessaloniki, Greece, 23-27 August

Pavlidis, G.Th & Samaras, P. (2005) “Can ophthalmokinesis (Pavlidis test) objectively prognose – diagnose preschoolers at high–risk for ADHD?”. Paper presented at the 3rd International Multilingualism Conference on Dyslexia, Cyprus, 14-16 July

Pavlidis, G. Th. & Samaras, P. (2005) “Ophthalmokinesis (Pavlidis test) objectively prognoses-diagnoses preschoolers at high-risk for ADHD” Paper presented at the 27th Colloquium of the International School Psychology Association, Athens, July 13-17

Samaras, P. (2004) “The Eye Movements of Preschoolers at High-Risk for ADHD ”. Unpublished M.Phil. Thesis, Brunel University, England

Samaras, P. & Pavlidis, G.Th. (2004) “Can Ophthalmokinesis (Pavlidis Test) Objectively Prognose – Diagnose Preschoolers at High–Risk for ADHD?”. Paper presented at the 5th World Congress on Dyslexia, Thessaloniki, Greece, 23-27 August

Stein, J. ( 2004) “ The Magnocellular Hypothesis of Developmental Dyslexia”. Paper presented at the 5th World Congress on Dyslexia, Thessaloniki, Greece, 23-27 August

Teflioudi, Α. (2004) “The Psychology of Eye Movements and Reading Development: Their Relationship for Good, Average and Poor Readers. A Study of Greek Pupils from Grades 1 to 3”. Unpublished Ph.D. Thesis, Brunel University, England

Teflioudi, Α. & Pavlidis, G.Th. (2004) ‘The Biological Diagnosis of Reading Efficiency via Eye Movements’. Paper presented at the 5th World Congress on Dyslexia, Thessaloniki, Greece, 23-27 August

Tsermentzeli, S. (2003) “Developmental History,Behavioural Patterns, Personality Traits and Non-verbal Sequencing in Biological Families of ADHD Children and a Normal Comparison Group” Unpublished M.Phil. Thesis, Brunel University, England

Tsermentzeli, S. & Pavlidis, G. Th. (2004) “Familiality of ADHD: Behavioural Patterns, Learning and Sequential Problems in Parents of Children with ADHD: A Greek Family Study” Paper presented at the 5th World Congress on Dyslexia, Thessaloniki, Greece, 23-27 August

Tsermentzeli, S. & Pavlidis, G. Th. (2005) “Behavioural Patterns, Learning and Sequential Problems in Parents of Children with ADHD: A Greek Family Study” Poster presented at the 27th Colloquium of the International School Psychology Association, Athens, July 13-17

Tsermentzeli, S. & Pavlidis, G. Th. (2005) “Behavioural Patterns, Learning and Sequential Problems in Parents of Children with ADHD: A Greek Family Study” Poster presented at the 3rd International Multilingualism Conference on Dyslexia, Cyprus, 14-16 July

Tsermentzeli, S. & Pavlidis, G. Th. (2005) “Psycho-socio-educational Characteristics Distinguish Greek ADHD and non-ADHD Children: Reliability and Validity Considerations” Poster presented at the 27th Colloquium of the International School Psychology Association, Athens, July 13-17

Tzivinikou, S. (2002) “Potential Discriminative Factors for Dyslexia: A Predictive Statistical Model Based on the PAVLIDIS QUESTIONNAIRE Distinguishing 8-9 Year-old Dyslexic and Non-dyslexic Control Greek Children. Validity and Potential Predictive Efficiency’s Considerations” Unpublished Ph.D. Thesis, Brunel University, England

Xystrou, M. (2004) “ A Comparison of the Social and Personality Characteristics of Learning Disabled Children and Dyslexics with Age Matched Normal Controls” Unpublished Ph.D. Thesis, Brunel University, England

Xystrou, M. & Pavlidis, G.Th. (2004) “A Comparison of the Social and Personality Characteristics of Learning Disabled Children and Dyslexics with Age Matched Normal Controls” Paper presented at the 5th World Congress on Dyslexia, Thessaloniki, Greece, 23-27 August

Xystrou, M. & Pavlidis, G. Th. (2005) “A Comparison of the Socio–Psycho-Educational and Personality Characteristics of Learning Disabled – Dyslexic Children with Normal Controls” Poster presented at the 27th Colloquium of the International School Psychology Association, Athens, July 13-17

2 thoughts on “Επιστημονική Βιβλιογραφία”

  1. that passed between them on the subject, but henceforth Wendy knew that she must grow up. You always know after you are two. Two is the beginning of the end.

  2. and she plucked another flower and ran with it to her mother. I suppose she must have looked rather delightful, for Mrs. Darling put her hand to her hear

Comments are closed.